2017 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

МУ- ын Эрүүл мэнд спортын сайдын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22 ны өдрийн “Иргэдийн гомдол саналыг хүлээн авах тайлагнах тухай” 154 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам болон Наркологийн эмнэлгийн даргын 2015 оны 02 дүгээр сарын 02 – ны А/18 тоот  иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журмыг баримтлан ажиллаж байна.

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт-85 санал ирсэн бөгөөд үүнээс гомдол-1, хүсэлт-3 , талархал- 81 ирсэн байна.

   2017оны жилийн эцсийн  байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлийн байдал

улирал

Өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Тайлангийн улиралд

Тайлант улирлын байдлаар

өссөн дүнгээр

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Хугацаа хэтрүүлсэн

Бусад байгууллагад

Шилжүүлсэн

Шийдвэрлэлт %

Бүтэн  жил

1

1

1

0

0

100%

                                                                                Жич ямар нэг өргөдөл гомдол ирээгүй/

   2017оны  жилийн эцсийн байдлаар иргэдээс  өргөдөл, гомдол-1, санал, хүсэлт-3 тус тус ирсэн байна.

Иргэд, үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, хүсэлтийг төрлийг хүснэгтээр харуулвал

д/д

төрөл

Бодит тоо

Нийт өргөдөл гомдолд эзлэх хувь

1

Нийт:85

85

100%

2

Талархал

81

95.2%

3

Хүсэлт

3

3,5%

4

гомдол

1

2%

 

Иргэд, үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, хүсэлтийг төрлөөр нь авч үзвэл:  Өргөдөл -0,  Гомдол -1, Санал -0,  Хүсэлт -3, Талархал- 81.

          Үйлчлүүлэгчдээс ирсэн талархалыг тасаг нэгжээр нь авч үзвэл:   Наркологийн эмнэлгийн нийт хамт олонд -41, Эмчилгээний нэгдсэн тасгийн хамт олонд -30,      Сэтгэл зүйн кабинет параклиникийн хамт олонд-7,  Эмнэлгийн гал тогоо-3 хандаж ирсэн байна.