Өргөдөл гомдол санал хүсэлт өгөхдөө

  •        Тасаг бүрт санал хүсэлтийн дэвтэрт бичиж үлдээх
  •           Эмнэлгийн байранд  ‘’ санал хүсэлтийн хайрцаг‘’-т санал хүсэлт, талархал, гомдол, өргөдөл хүлээн авна.
  • -          1111 төвд хандах
  • -          Наркологийн эмнэлгийн дарга Д. Ганбаттай хувиарын дагуу ирж өөрийн биеэр уулзаж санал хүсэлт хэлэх
  • -          1893 утсанд зөвлөгөө өгч санал хүсэлт авна.