Донтох эмгэгийн шалтгаант номхотгох 7 аргаар асрагч, сувилагч нарт сургалт явууллаа
    ЭМС-ын 2014 оны 180 тоот тушаал "Нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд хэрэглэх тусгаарлах болон номхотгох аргын жагсаалт тэдгээрийг хэрэглэх журам"-аар сувилагч, асрагч нарт сургалт явууллаа.