Аудитын шалгалтаар зөрчилгүй байгууллагаар шалгарлаа
    2015 оны нэгдсэн тайлангийн аудитын шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалгүй, санал дүгнэлт авсан НЭМГ-ын харьяа 4 байгууллагын нэг боллоо.