Дотоод сургалт

    “Архив бичиг хэрэг, албан хөтлөлт”, “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ” дотоод сургалтуудыг эмнэлгийн нийт эмч, ажилчдын дунд явууллаа.