Эмнэлгийн даргын тушаал, дотоод дүрэм журам

  1.       Ажлын байран дахь дотоод сургалт явуулах тухай

  2.       Эмнэлэг үйлчилгээг зохицуулах тухай

  3.       Эмнэлэг үйлчилгээг зохицуулах тухай

  4.       Тамхины хяналтын тухай хууль

  5.       Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны бүтэц, ажиллах журмыг шинэчлэх тухай

  6.       Яаралтай тусламж эрчимт эмчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

  7.       Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх баг томилох тухай

  8.       Эмнэлэгт үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах журам батлах тухай

  9.       Яаралтай тусламж эрчимт эмчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

  10.    Наркологийн эмнэлгийн чанарын албаны дүрэм, бүтцийг батлах тухай

  11.    Дотоод сургалтын жил болгон зарлах тухай

  12.   Эмч нарын хамтарсан зөвлөгөөн зарлан хуралдуулах журам батлах тухай

  13.   Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх баг томилох тухай

  14.   Цус сэлбэлтийг зохицуулах салбар зөвлөл байгуулах тухай

  15.   Эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх тухай

  16.   Эмнэлгийн техник, технологийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

  17.    Авлигын эсрэг хууль

  2017 оны даргын тушаалууд

  1. 2017 онд ажиллах ажиллагсад орон тоо, бүтэц, зохион байгуулалтын тухай - А/01

  2. Эмнэлгийн нийт ажилтануудын цалин, нэмэгдэл урамшуулал олгох тухай - А/02

  3. Эмнэлгийн нийт ажилчдын ээлжийн амралтын хуваарийг батлах тухай - А/03

  4. Эмнэлгийн дотоод журам батлах тухай - А/04

  5. Сургалт зохион байгуулах тухай - А/05

  6. Жижүүр эмч ажиллуулах тухай -  А/06

  7. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хэрэгжүүлэх стандарт удирдамжийн жагсаалт батлах тухай - А/07

  8. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай - А/08

  9. Сахилга, хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай - А/09

  10. Эмнэлгийн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн нэгжийг ажиллуулах тухай - А/10

  11. Ажлын байран дахь дотоод, гадаад сургалт явуулах тухай - А/11

  12. Цус сэлбэлтийг зохицуулах салбар зөвлөл байгуулах тухай - А/12

  13. Эмчлүүлэгчийг эмнэлэг, тасаг хооронд шилжүүлэх тухай - А/13

  14. Эмнэлгийн туслмаж үйлчилгээний хүлээгдлийг бүртгэх, мэдээлэх тухай - А/14

  15. Эмнэлэгт үйлчлүүлэгчдийн хүлээн авах тухай - А/15

  16. Сургалт зохион байгуулах тухай - А/16

  17. Сургалт зохион байгуулах тухай - А/17

  18. Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай - А/18

  19. Сургалт зохион байгуулах тухай - А/19

  20. Үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах тухай - А/20

  21. Сургалт явуулах тухай - А/21

  22. Хагас жилийн хөрөнгийн тооллого хийх тухай - А/22

  23. Хослон ажилласны хөлс олгох тухай - А/23

  24. Эмнэлгийн халдвар хяналтын багийн бүтэц зохион байгуулах, чиг үүрэг - А/24

  25. Ажил дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлт чиглэл батлах тухай - А/25

  26. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай - А/26

  27. Сургалт зохион байгуулах тухай - А/27

  28. Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай - А/28

  29. Сургалт зохион байгуулах тухай - А/29

  30. Эрүүл ажлын байр бий болгох тухай - А/30

  31. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний эрсдэлийн удирдлага батлах тухай - А/31

  32. Материал акталж устгах тухай - А/32

  33. Эмнэлгийн гал тогооны хэсэгт хяналт тавих тухай - А/33

  34. Эмнэлгийн хог хаягдлын хяналтыг зохицуулах тухай - А/34

  35. Эмнэлгийн халдварын сэргийлэлт хяналтын тухай - А/35