Эмнэлгийн даргын тушаал, дотоод дүрэм журам

  1.       Ажлын байран дахь дотоод сургалт явуулах тухай

  2.       Эмнэлэг үйлчилгээг зохицуулах тухай

  3.       Эмнэлэг үйлчилгээг зохицуулах тухай

  4.       Тамхины хяналтын тухай хууль

  5.       Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны бүтэц, ажиллах журмыг шинэчлэх тухай

  6.       Яаралтай тусламж эрчимт эмчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

  7.       Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх баг томилох тухай

  8.       Эмнэлэгт үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах журам батлах тухай

  9.       Яаралтай тусламж эрчимт эмчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

  10.    Наркологийн эмнэлгийн чанарын албаны дүрэм, бүтцийг батлах тухай

  11.    Дотоод сургалтын жил болгон зарлах тухай

  12.   Эмч нарын хамтарсан зөвлөгөөн зарлан хуралдуулах журам батлах тухай

  13.   Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх баг томилох тухай

  14.   Цус сэлбэлтийг зохицуулах салбар зөвлөл байгуулах тухай

  15.   Эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх тухай

  16.   Эмнэлгийн техник, технологийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

  17.    Авлигын эсрэг хууль