Захиргаа аж ахуйн тасаг

  Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газрын даргын 2018 оны 01 сарын 31-ний А/09 тоот ташаалаар Захиргаа Аж ахуйн тасаг нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан.

  1.    Тасгийн эрхлэгч, хүний нөөцийн менежер Д.Чимгээ

  2.    Статистикч эмч Ч.Даваасүрэн

  2.    Аж ахуйн нярав Ц.Цэрэндагва

  3.    Тогооч Ч.Сарнай, Д.Сайнзаяа

  4.    Угаагч Б.Ариунтуяа

  Үндсэн үйл ажиллагаа

  ·         Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийг ятандартын дагуу хөтлөн явулах, харилцсан бичиг, архивын лавлагаа үйлчилээг хариуцан зохион байгуулах, албан хаагчдад албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт заавар журмын талаар сургалт явуулж мэдээллээр хангах

  ·         Байгууллагын статистик мэдээллийг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж удирдлага болон дээд шатны байгууллагуудад танилцуулах, тайлагнах

  ·         Эмнэлгийн байр талбай, гадна болон дотоод засвар тохижилт, эд хөрөнгийн  бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг ханган ажиллах, үндсэн болоод эргэлтийн хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдалд тогтмол хяналт тавьж байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах

  ·         үйлчлүүлэгчдийн хоол, хүнсний эрүүл ахуйн чанарт анхааран, чанарын шаардлага хангасан баталгаатай бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх, эмчлүүлэгчдийн болон ажилчдын аюулгүй байдлыг ханган, амар тайван байдлыг бий болгоход харуул жижүүрийн хариуцлагыг өндөржүүлэн ажиллах

  ·         Хүлээн авах, яаралтай тусламж, эмч, сувилагч, асрагч нарын өдөр  тутамд хэрэглэгдэж буй ажлын хувцас, үйлчлүүлэгчийн цагаан хэрэглэл зэрэг бусад зөөлөн материалын цэвэр ариун байдалд анхааран, зориулалтын бодисоор халдваргүйжүүлэн, эмнэлгээс шалтгаалсан дотоод халдвараас сэргийлэн угаалга цэвэрлэгээг хуваарийн дагуу тогтмол хийх