ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

    Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой өдөр тутмын асуудлыг биечилж хэрэгжүүлэхэд сувилахуйн нэгж, чанарын албатай хамтарч удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах, үйл ажиллагаагаа биечлэн хэрэгжүүлэх, Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх