• Европын холбооны дээд боловсролыг чадавхжуулах төслийн санхүүжилтээр хэрэгжих Монголын Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн сувилахуйн мэрэгшүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах 3 жилийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.

    Европын холбооны дээд боловсролыг чадавхжуулах төслийн санхүүжилтээр хэрэгжих Монголын Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн сувилахуйн мэрэгшүүлэх сургалтын хөтөлбөр б...