• Хөтөлбөр батлах тухай

    “Эрүүл мэндийн тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 72-р тогтоолын 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн, эм...